Inernet bankarstvo

 

 Športski karate klub Lošinj

HR80 234 0009 111 704 0313

Svrha uplate:     članarina  __mj/god.

Poziv na broj:    mjesec - godina

Platitelj:             ime i prezime člana